Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,108

 Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 118;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, hiệu quả chi tiêu công đã và đang nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt, nhất là trong bối cảnh nợ công của nhiều quốc gia tăng cao. Do đó, phân tích và đánh giá hiệu quả chi tiêu công một cách toàn diện là thật sự cần thiết, đòi hỏi những phương pháp đo lường phù hợp và chính xác. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ thực hiện phân tích hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 1997-2012. Dựa trên phương pháp phân tích màng bao dữ liệu DEA, nghiên cứu cho thấy rằng chi tiêu công tại Đà Nẵng là chưa đạt được hiệu quả tối ưu trong giai đoạn 1997-2012. Cụ thể, chi tiêu ngân sách địa phương trong giai đoạn này chỉ đạt được 81% so với đầu ra hiệu quả tối ưu trong mô hình DEA thay đổi theo quy mô và chỉ đạt được 67% so với hiệu quả tối ưu mà thành phố có thể đạt được trong mô hình DEA không đổi theo quy mô.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Abstract Public expenditure efficiency has been a growing concern among researchers, policy makers, especially in context of the increasing public debt in many countries. Therefore, it is essential to analyse and evaluate the efficiency of public expenditure with appropriate and reliable measurement methods. Accordingly, this paper will analyse and examine public expenditure efficiency in Da Nang city from 1997 to 2012 by applying data envelopment analysis (DEA). The study finds that the public expenditure of Da Nang of the period has been under the optimal efficiency. In detail, an average technical efficiency score suggest that the local state budget expenditure of Da Nang is only delivering around 81% of the output it could deliver if it was on the efficiency frontier in DEA with variable return to scale and around 67% in DEA with constant return to scale.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn