Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The impact of public and private governance institutions on foreign direct investment inflows in Southeast Asia countries: Approach from dynamic panel estimation. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019). Số: 01. Trang: 83-100. Năm 2019. (Aug 13 2019 3:23PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động của các nhân tố căng thẳng trong công việc đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 250. Trang: 44-53. Năm 2018. (Aug 29 2018 4:01PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐHĐN. Số: 2(87). Trang: 87-91. Năm 2015. (Jan 4 2015 9:46PM)
[4]Bài báo: Tự do hóa dịch vụ tài chính trong cộng đồng kinh tế Asean và sự tham gia của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 21-30. Năm 2015. (Aug 29 2018 3:59PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 118. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu hệ thống thanh tra giám sát dựa trên rủi ro – Kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ HạnhCN. Mai Thị Thanh Chung. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ngân hàng Việt Nam – Bối cảnh và triển vọng” (09/2014)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 114 đến 125. Năm 2014.
(Mar 11 2015 4:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn