Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,614

 The impact of public and private governance institutions on foreign direct investment inflows in Southeast Asia countries: Approach from dynamic panel estimation.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019); Số: 01;Từ->đến trang: 83-100;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn