Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,531

 Hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2014-04-41 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

Trong những năm gần đây, hiệu quả chi tiêu công nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt, nhất là trong bối cảnh nợ công của nhiều quốc gia tăng cao do tình trạng chi tiêu công thiếu hiệu quả dẫn đến thâm hụt ngân sách trầm trọng. Do đó, làm thế nào để phân tích, đánh giá hiệu quả của chi tiêu công một cách toàn diện là thật sự cần thiết và đỏi hỏi những phương pháp đo lường phù hợp và chính xác. Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả sẽ thực hiện phân tích hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 1997-2012 bằng cách ứng dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau gồm phương pháp chỉ số tổng hợp, phương pháp phân tích màng bao dữ liệu và phân tích hồi quy Tobit. Nghiên cứu phát hiện rằng chi tiêu công tại Đà Nẵng chưa đạt được hiệu quả tối ưu trong giai đoạn 1997-2012. Cụ thể, chi tiêu ngân sách địa phương trong giai đoạn này chỉ đạt được 81% so với đầu ra hiệu quả tối ưu trong mô hình DEA thay đổi theo quy mô và chỉ đạt được 67% so với hiệu quả tối ưu mà thành phố có thể đạt được trong mô hình DEA không đổi theo quy mô. Trong các nhân tố ngoại sinh tác động đến hiệu quả kĩ thuật của chi tiêu công tại thành phố thông qua phân tích hồi quy Tobit, biến lực lượng lao động trình độ cao có tác động tích cực đến hiệu quả chi tiêu công với độ tin cậy cao.
Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2015), Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí khoa học & Công nghệ, số 2 (87) (đã chọn đăng).

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2014), Hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Ngân hàng Việt Nam – Bối cảnh và triển vọng” (09/2014).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn