Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,169,054

 Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus Subtillis Natto có khả năng sinh enzyme nattokinase từ natto thương phẩm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Viết Cường
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 9(106).2016;Từ->đến trang: 73 - 77;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nattokinase là enzyme có khả năng làm tan huyết khối, được chiết từ natto, thực phẩm lên men truyền thống của Nhật Bản. Nghiên cứu đã chứng minh chủng vi sinh vật chính tìm thấy trong natto thương phẩm là Bacillus subtilis natto. Nghiên cứu đồng thời đã phân lập và định danh thành công 2 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis natto từ 2 sản phẩm natto thương phẩm có nguồn gốc Nhật Bản (N1) và từ cửa hàng Nhật Bản tại Việt Nam (N2). Nghiên cứu đã chứng minh được chủng N2 có khả năng sinh tổng hợp enzyme protease hoạt lực cao hơn chủng N1 bằng phương pháp chọn lọc trên thạch với cơ chất là caseine. Dịch chiết enzyme nattokinase thô thu nhận sau quá trình lên men natto bới chủng N2 có khả năng làm tan huyết khối rất mạnh (1g huyết khối tan gần như hoàn toàn sau 8 giờ sau khi dịch chiết enzyme thô được cho vào với tỉ lệ 1:3 (w/v)).
ABSTRACT
Nattokinase is one of enzymes that has ability to dissolve blood clots. It is extracted from natto which is traditionally fermented food of Japan. This study has shown that the major microorganism found in natto is Bacillus subtilis natto. The isolation and identification of Bacillus subtilis natto is successful with Japanese natto (N1) and Vietnamese natto (N2). Bacillus subtilis natto isolated from Vietnamese natto (N2) can synthesize enzymes better than that from Japanese natto based on the selection result on agar media with casein as a substrate. The extracted crude Nattokinase enzyme from fermentation process with N2 makes blood clots be rapidly converted into liquid phase (1g of blood clots is almost dissolved with the presence of crude Nattokinase enzyme of N2 stain at 8h with ratio of blood clots to crude Nattokinase enzyme of 1:3 (v/w)).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn