Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,496,546

 Xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi Bacillus subtilis natto để thu nhận enzyme nattokinase
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Viết Cường
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(120).2017;Từ->đến trang: 66 - 70;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Enzyme nattokinase có tiềm năng ứng dụng trong quá trình điều trị các bệnh liên quan đến huyết khối: nhồi máu cơ tim, nhồi máu não,.... Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi Bacillus subtilis natto để thu nhận ezyme nattokinase, nghiên cứu sử dụng mô hình toán học cấp 1 và cấp 2 với hàm mục tiêu là hoạt độ enzyme nattokinase. Sau khi so sánh và đánh giá giữa mô hình toán học cấp 1 và cấp 2 dựa trên lý thuyết thống kê, kết quả nghiên cứu sơ bộ ban đầu và các nghiên cứu đã tiến hành, mô hình toán học cấp 1 được lựa chọn. Phương trình hồi qui cấp 1 có dạng: H = 89,9583 – 48,0583×X1 – 1,18194×X2 – 23,1783×X3 + 1,04833×X1×X2 + 14,3833×X1×X3 + 0,393264×X2×X3 – 0,324931×X1×X2×X3. Trong đó, X1 là tỉ lệ dịch giống Bacillus subtilis natto:cơ chất (mL:g), X2 là thời gian lên men (h) và X3 là bề dày lớp cơ chất (cm). Nghiên cứu đã đặt nền tảng cơ bản cho các nghiên cứu tiếp theo về enzyme nattokinase.
ABSTRACT
Nattokinase has a potential application in treating diseases related to blood clots: heart attack, cerebral infarction, high blood pressure, etc. The research is carried out to build and select optimal mathematical model for nattokinase synthesis by Bacillus subtilis natto in natto fermentation. Mathematical models with first order and second order are explored and the target of regression function is nattokinase activity. Mathematical models with first order and second order are analyzed and compared based on statistical theory, primary results, and results of previous research. Mathematical model with first order is selected with regression function as H = 89.9583 - 48.0583×X1 - 1.18194×X2 - 23.1783×X3+ 1.04833×X1×X2 + 14.3833×X1×X3 + 0.393264×X2×X3 - 0.324931×X1×X2×X3, in which X1 is ratio of preculture solution of Bacillus subtilis natto to substrate (mL:g), X2 is fermentation time (h), and X3 is thickness of substrate (cm). This research provides useful information for further research on nattokinase.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn