Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,567,735

 Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Vân, Trần Thị Thảo My, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 5(126);Từ->đến trang: 12-15;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên khảo sát đơn biến, phương pháp bề mặt được sử dụng để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-HMF bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl với hàm mục tiêu là hiệu suất chuyển hóa 5-HMF (H, %). Phương trình hồi qui cấp 2 có dạng: H = - 238,523 + 10,970T + 248,784C - 7,343R - 0,555TC - 0,158TR + 8,330CR - 0,258T2 - 81,507C2 - 0,428R2; trong đó, T: Thời gian phản ứng (phút), C: Nồng độ xúc tác HCl (M), R: Tỉ lệ thể tích xúc tác HCl:sucrose (mL:g). Nghiệm tối ưu của phương trình hồi qui là T = 17,3897 (phút); C = 1,8063 (M) và R = 6,6364:1 (mL:g), với giá trị của nghiệm tối ưu Hmax = 54,3713%. Nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về 5-HMF và quá trình sản xuất 5-HMF với qui mô lớn.
ABSTRACT
Based on primary results, response surface method was employed to optimize conversion reaction conditions of sucrose into 5-HMF by a combination of heat and HCl as a catalyst and the target function was 5-HMF yield. Regression function with second order was H = - 238.523 + 10.970T + 248.784C – 7.343R – 0.555TC – 0.158TR + 8.330CR – 0.258T2 – 81.507C2 – 0.428R2; where, T: Reaction time (min), C: HCl concentration (M), R: Ratio of HCl volumn to sucrose (mL:g). The optimized solutions was T = 17.3897 (min), C = 1.8063 (M), and R = 6.6364:1 (mL:g); with the optimized solutions Hmax was 56.8623%. This research had provided important information for further research of 5-HMF and large scale production of 5-HMF.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn