Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,568,847

 Nghiên cứu thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng Flavourzyme
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Quang, Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;; Số: 35(04).2019;Từ->đến trang: 1 - 6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng bột đạm thủy phân từ khuỷu chân gà đã được các nhà khoa học chứng minh là giúp hỗtrợ các mô liên kết như gân, dây chằng, hỗ trợ xương, da và hệ thống tim mạch. Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng Flavourzyme để thủy phân sụn khớp chân gà nhằm thu dịch đạm thủy phân (protein hydrolysate - PH). Các yếu tố chính ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân được lựa chọn để khảo sát bao gồm: Nhiệt độ phản ứng (°C), pH môi trường phản ứng, tỉ lệ enzyme (%, dựa trên cơ chất) và thời gian phản ứng (phút). Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất thủy phân (Hh) và hiệu suất thu nhận dịch đạm thủy phân (HPH) đạt giá trị lớn nhất lần lượt là 25,97±0,71% và 40,9±0,89% khi nhiệt độ phản ứng, pH môi trường phản ứng, tỉ lệ enzyme và thời gian phản ứng thích hợp lần lượt là 50°C; 5; 0,72%; 20 phút. Kết quả nghiên cứu cho phép định hướng chế tạo các loại thực phẩm chức năng.
ABSTRACT
It has been well known the protein hydrolysate (PH) from chicken cartilage supports the connective tissues, such as tendons and ligaments, and supports the muscles, bones, skin, and cardiovascular system. This study was aimed to investigate the effect of Flavourzyme to hydrolyze the chicken cartilage to obtain protein hydrolyste. The main factorsaffecting hydrolysis reactionwas included: reaction temperature (°C), pH of reaction solution, enzyme ratio (%, based on substrate) and reaction time (min). The results indicated the hydrolysis productivity (Hh) and protein hydrolysate recovery (HPH) reached the highest value of 25.97±0.71% and 40.9±0.89%, respectively under the reaction conditions including temperature of 50°C, pH of 5, enzyme ratio of 0.72%, and reaction time of 20 min. The research results are promised for functional food production from chicken cartilage.
[ 2020\2020m06d019_15_16_56NTMNguyet.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn