Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,497,786

 Screening for Optimal Parameters of Nattokinase Synthesis by Bacillus subtilis natto in Solid-State Fermentation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cuong Viet Bui, Minh Nguyet Thi Nguyen, Minh Hanh Thi Truong, Xuan Dong Bui
Nơi đăng: International Journal on Advanced Science, Engineering, Information and Technology; Số: Vol.10 (2020) No.;Từ->đến trang: 1207 - 1213;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nattokinase, which is an extracellular enzyme synthesized by Bacillus subtilis natto, is a medication for cardiovascular disease treatment. In this study, soybean seed was used as a substrate for culturing Bacillus subtilis natto in solid-state fermentation to produce nattokinase. The optimal culture parameters for solid-state fermentation to synthesize nattokinase by Bacillus subtilis natto were 2:50 (v:w) of the ratio of Bacillus subtilis natto pre-culture to the substrate, 42 h of fermentation time, and 3 cm of the thickness of the substrate. At this optimal culture parameter of solid-state fermentation by using Bacillus subtilis natto, the enzymatic activity of crude nattokinase was 7.13 ± 0.2, 16.24 ± 0.33, and 16.55 ± 0.06 (specific activity/mL), respectively. Furthermore, we aim to apply this study with large scale production initially. Thus, the ratio of reusing Bacillus subtilis natto in fermentation product to substrate for a new process of solid-state fermentation and circulation time of reusing Bacillus subtilis natto in new solid fermentation process were screened. The maximal enzymatic activity of crude nattokinase of 14.10 ± 0.18 (specific activity/mL) was found at 3:100 (w:w) of reusing Bacillus subtilis natto in fermentation product to substrate for a new process of solid-state fermentation. The suggestion for the circulation time of reusing Bacillus subtilis natto for new solid fermentation process was 2nd. The results of this study had provided the necessary information for further research on nattokinase.
ABSTRACT
Nattokinase, which is an extracellular enzyme synthesized by Bacillus subtilis natto, is a medication for cardiovascular disease treatment. In this study, soybean seed was used as a substrate for culturing Bacillus subtilis natto in solid-state fermentation to produce nattokinase. The optimal culture parameters for solid-state fermentation to synthesize nattokinase by Bacillus subtilis natto were 2:50 (v:w) of the ratio of Bacillus subtilis natto pre-culture to the substrate, 42 h of fermentation time, and 3 cm of the thickness of the substrate. At this optimal culture parameter of solid-state fermentation by using Bacillus subtilis natto, the enzymatic activity of crude nattokinase was 7.13 ± 0.2, 16.24 ± 0.33, and 16.55 ± 0.06 (specific activity/mL), respectively. Furthermore, we aim to apply this study with large scale production initially. Thus, the ratio of reusing Bacillus subtilis natto in fermentation product to substrate for a new process of solid-state fermentation and circulation time of reusing Bacillus subtilis natto in new solid fermentation process were screened. The maximal enzymatic activity of crude nattokinase of 14.10 ± 0.18 (specific activity/mL) was found at 3:100 (w:w) of reusing Bacillus subtilis natto in fermentation product to substrate for a new process of solid-state fermentation. The suggestion for the circulation time of reusing Bacillus subtilis natto for new solid fermentation process was 2nd. The results of this study had provided the necessary information for further research on nattokinase.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn