Nguyễn Thị Ngọc Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,780,894

 
Mục này được 15918 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/04/1984
Nơi sinh: Bình Định, Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán Bình Định, Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Computer Science; Tại: Chonnam National University
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English, Korean
Điện thoại: +84 2363 733 293; Mobile: +84 90 5 062 242
Email: ngocanhnt@ued.udn.vn; ngocanhdhsp@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01-09-2006 đến 04-09-2007: Giảng viên - Khoa Tin Học- Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Đà Nẵng
Từ 01-04-2007 đến 01-04-2008: Trợ giảng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Tp Hồ Chí Minh
Từ 01-05-2008 đến 31-08-2008: Giảng viên - Khoa Tin học- Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vectơ. Tác giả: ThS. Hồ Phan Hiếu*; TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; PGS.TS. Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 118. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: HOKF: High Order Kalman Filter for Epilepsy Forecasting Modeling. Authors: Ngoc Anh Thi Nguyen , Hyung Jeong Yang, SunHee Kim. Biosystems. No: --. Pages: Online. Year 2017. (Oct 4 2016 12:12AM)
[2]Presentations: Feature Extraction of Emotional States for EEG-based Rage Control. Authors: Sun-Hee Kim, Ngoc Anh Nguyen Thi,. IEEE 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Pages: 126-130. Year 2016. (Oct 4 2016 12:12AM)
[3]Article: Hidden Discriminative Features Extraction for Supervised High-order Time Series Modeling. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, SunHee Kim. Computers in Biology and Medicine. No: 78. Pages: 81-90. Year 2016. (Oct 4 2016 12:06AM)
[4]Article: A Harmonic Linear Dynamical System for Prominent ECG Feature Extraction. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, SunHee Kim, and Luu Ngoc Do. Computational and Mathematical Methods in Medicine. No: ID 761536. Year 2014. (Oct 4 2016 12:07AM)
[5]Article: Improved Linear Dynamical System for Unsupervised Time Series Recognition. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, Soo-Hyung Kim, Guee-Sang Lee, and SunHee- Kim. International Journal of Contents. No: 10. Pages: 1-10. Year 2014. (Oct 4 2016 12:08AM)
[6]Presentations: Seizure Detection in EEG Signals using Factor Analysis to Extract Features. Authors: Thao Nguyen Thieu, Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung-Jeong Yang. The International Conference on Future Web ICFW. Pages: --. Year 2014. (Oct 4 2016 12:13AM)
[7]Presentations: Sequentially Missing values imputation System and Method of Time series Data. Authors: SunHee Kim, Hyung-Jeong Yang, Ngoc Anh Nguyen Thi, Soo-Hyung Kim. Korean Intellectual Property Office (KIPO). Pages: --. Year 2013. (Oct 4 2016 12:14AM)
[8]Article: Exploting Patterns for Handling Incomplete Coevolving EEG Time Series. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, and SunHee- Kim. International Journal of Contents. No: 9. Pages: 1-10. Year 2013. (Oct 4 2016 12:09AM)
[9]Article: Unsupervised Clustering of Multivariate Time Series Microarray Experiments based on Incremental Non-Gaussian Analysis. Authors: KamSwee Ng, HyungJeong Yang, SunHee Kim, SooHyung Kim, Ngoc Anh Nguyen Thi. IEICE Transactions. No: 95. Pages: 3010-3016. Year 2012. (Oct 4 2016 12:10AM)
[10]Presentations: Classification of fMRI data using Fisher Discriminant Ratio. Authors: Luu-Ngoc Do, Ngoc-Anh Nguyen Thi, Hyung-Jeong Yang. Korean Conference on Smart media and Applications. Pages: pp. 218-221. Year 2012. (Oct 24 2016 11:08PM)
[11]Presentations: Meaningful Features Extracted for Multiple Coevolving Time Series Recognition. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Luu-Ngoc Do, Hyung-Jeong Yang. Korean Conference on Smart media and Applications. Pages: --. Year 2012. (Oct 4 2016 12:15AM)
[12]Presentations: Hidden Dynamic Learning for Long-Interval Consecutive Missing Value Reconstruction in EEG Time Series. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung-Jeong Yang, Soo-Hyung Kim, Sun-Hee Kim. The 2011 IEEE International Conference on Granular Computing (GrC2011). Pages: --. Year 2011. (Oct 4 2016 12:16AM)
[13]Presentations: Hidden variables detection based on incremental approach for non-stationary EEG signals classification. Authors: Ngoc Anh Thi Nguyen, Sun-Hee Kim, Hyung-Jeong Yang, Soo-Hyung Kim. CJKPR 2011. Pages: --. Year 2011. (Oct 4 2016 12:17AM)
[14]Article: Combining Dynamic Time Warping and Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks for Temporal Sign Language Recognition. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, HyungJeong Yang, SunHee Kim, and SooHyung Kim. International Journal of Contents. No: 7. Pages: 14-22. Year 2011. (Oct 4 2016 12:11AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Patent: Unsupervised Learning Mining Method of Time-Series Data and its Supported Device

 Khoa học công nghệ

 2014

 KRW 10-1381655

 South Korea

doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[2] Patent: Long-Interval Consecutive Missing Values Reconstruction Algorithm for Time series

 Khoa học công nghệ

 2013

 KRW-10-1271694

 South Korea

[3] Programme Signup: Interpretability of Unsupervised Mining based on the Extracted Feature in the Time-series Data of the Multi-applications

 Khoa học công nghệ

 2012

 KRW-2012-025773

 South Korea

[4] Programme Signup: Exploting Hidden Pattern for Handling Incomplete Coevolving EEG Time Series

 Khoa học công nghệ

 2011

 KRW-174392

 South Korea

[5] Programme Signup: Dynamic Time Warping and Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks for Temporal Sign Language Recognition

 Khoa học công nghệ

 2011

 KRW-174391

 South Korea

  
 Khen thưởng
[1] Decision of the People’s Committee of Danang City on Awarding Cetificate of Merit, For having won the Prize in IT for distinguished female student from the Committee of HO CHI MINH Communist Youth Union and the ministry Science and Technlogy in 2004. Năm: 2004.
[2] Medal for Creative Youth, Awarded by The Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union to student “for having won the prize in IT for distinguished female students of 2004”. Năm: 2004.
[3] Certificate of Achievement in Information Technology for the year 2004, Awarded by Ministry of Science and Technology for the achievement in IT for the year of 2004 for distinguished female student.. Năm: 2004.
[4] Certificate of Merit of President of the University of DaNang, Awarded for having won the First Prize in “The 5th Scientific Research Conference for student” of the University of Da Nang. Năm: 2005.
[5] Certificate of Merit of The Minister of Education and Training, Awarded for having won the Incentive Prize in “The Scientific for Student" in 2006. Năm: 2006.
[6] Korean Government Scholarship Program for Graduate, Awarded by President of National Institue for International Education Ministry of Education, Science and Technology, Korea. Năm: Sept. 2008 ~ Sept. 2011.
[7] Brain Korea Scholarship for IT Student, Awarded by Chonnam National University, Korea. Năm: Sept. 2011 ~ Sept. 2012.
[8] Engineering Scholarship for Distinguished Student, Awarded by Chonnam National University, Korea. Năm: Sept. 2013 ~ Sept. 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn