Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,109,898

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vectơ. Tác giả: ThS. Hồ Phan Hiếu*; TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; PGS.TS. Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 118. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: HOKF: High Order Kalman Filter for Epilepsy Forecasting Modeling. Authors: Ngoc Anh Thi Nguyen , Hyung Jeong Yang, SunHee Kim. Biosystems. No: --. Pages: Online. Year 2017. (Oct 4 2016 12:12AM)
[2]Presentations: Feature Extraction of Emotional States for EEG-based Rage Control. Authors: Sun-Hee Kim, Ngoc Anh Nguyen Thi,. IEEE 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Pages: 126-130. Year 2016. (Oct 4 2016 12:12AM)
[3]Article: Hidden Discriminative Features Extraction for Supervised High-order Time Series Modeling. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, SunHee Kim. Computers in Biology and Medicine. No: 78. Pages: 81-90. Year 2016. (Oct 4 2016 12:06AM)
[4]Article: A Harmonic Linear Dynamical System for Prominent ECG Feature Extraction. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, SunHee Kim, and Luu Ngoc Do. Computational and Mathematical Methods in Medicine. No: ID 761536. Year 2014. (Oct 4 2016 12:07AM)
[5]Article: Improved Linear Dynamical System for Unsupervised Time Series Recognition. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, Soo-Hyung Kim, Guee-Sang Lee, and SunHee- Kim. International Journal of Contents. No: 10. Pages: 1-10. Year 2014. (Oct 4 2016 12:08AM)
[6]Presentations: Seizure Detection in EEG Signals using Factor Analysis to Extract Features. Authors: Thao Nguyen Thieu, Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung-Jeong Yang. The International Conference on Future Web ICFW. Pages: --. Year 2014. (Oct 4 2016 12:13AM)
[7]Presentations: Sequentially Missing values imputation System and Method of Time series Data. Authors: SunHee Kim, Hyung-Jeong Yang, Ngoc Anh Nguyen Thi, Soo-Hyung Kim. Korean Intellectual Property Office (KIPO). Pages: --. Year 2013. (Oct 4 2016 12:14AM)
[8]Article: Exploting Patterns for Handling Incomplete Coevolving EEG Time Series. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung Jeong Yang, and SunHee- Kim. International Journal of Contents. No: 9. Pages: 1-10. Year 2013. (Oct 4 2016 12:09AM)
[9]Article: Unsupervised Clustering of Multivariate Time Series Microarray Experiments based on Incremental Non-Gaussian Analysis. Authors: KamSwee Ng, HyungJeong Yang, SunHee Kim, SooHyung Kim, Ngoc Anh Nguyen Thi. IEICE Transactions. No: 95. Pages: 3010-3016. Year 2012. (Oct 4 2016 12:10AM)
[10]Presentations: Classification of fMRI data using Fisher Discriminant Ratio. Authors: Luu-Ngoc Do, Ngoc-Anh Nguyen Thi, Hyung-Jeong Yang. Korean Conference on Smart media and Applications. Pages: pp. 218-221. Year 2012. (Oct 24 2016 11:08PM)
[11]Presentations: Meaningful Features Extracted for Multiple Coevolving Time Series Recognition. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Luu-Ngoc Do, Hyung-Jeong Yang. Korean Conference on Smart media and Applications. Pages: --. Year 2012. (Oct 4 2016 12:15AM)
[12]Presentations: Hidden Dynamic Learning for Long-Interval Consecutive Missing Value Reconstruction in EEG Time Series. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, Hyung-Jeong Yang, Soo-Hyung Kim, Sun-Hee Kim. The 2011 IEEE International Conference on Granular Computing (GrC2011). Pages: --. Year 2011. (Oct 4 2016 12:16AM)
[13]Presentations: Hidden variables detection based on incremental approach for non-stationary EEG signals classification. Authors: Ngoc Anh Thi Nguyen, Sun-Hee Kim, Hyung-Jeong Yang, Soo-Hyung Kim. CJKPR 2011. Pages: --. Year 2011. (Oct 4 2016 12:17AM)
[14]Article: Combining Dynamic Time Warping and Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks for Temporal Sign Language Recognition. Authors: Ngoc Anh Nguyen Thi, HyungJeong Yang, SunHee Kim, and SooHyung Kim. International Journal of Contents. No: 7. Pages: 14-22. Year 2011. (Oct 4 2016 12:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn