Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,858

 ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÁ DÌA CÔNG (SIGANUS GUTTATUS) Ở VÙNG BIỂN QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI ADN CỦA VÙNG GEN CYTOCHROME OXIDASE I ADN TY THỂ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 9(130)/2018;Từ->đến trang: 92-95;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cá dìa công (Siganus guttatus) hiện đang bị khai thác đến mức cạn kiệt, chưa kể đến các rủi ro về đa dạng sinh học do việc di chuyển giống từ nơi này đến nơi khác, việc tìm hiểu cấu trúc quần thể trong thời điểm này để có biện pháp quản lý đúng đắn là cần thiết. Mẫu cá dìa công thu được từ 3 vùng biển: Cửa sông Thu Bồn, biển Cù Lao Chàm và Đà Nẵng. Kết hợp với các trình tự từ GenBank, nghiên cứu khảo sát sự đa dạng và khác biệt di truyền. Kết quả cho thấy các quần đàn cá dìa công ở các vùng biển Cù Lao Chàm, Đà Nẵng và Cửa sông Thu Bồn có 9 kiểu gen Cytochrome Oxidase I (COI) thuộc 3 nhóm chính. Ở mức độ quần thể cả 3 quần đàn cá tại 3 khu vực nghiên cứu không có sự khác nhau về mặt di truyền. Điều này chứng tỏ cá dìa công ở vùng biển Quảng Nam – Đà Nẵng cùng một quần thể và khá đa dạng về mặt di truyền, do đó cần được bảo tồn để đảm bảo sự tồn tại của loài.
ABSTRACT
The orange-spotted spinefoot (Siganus guttatus) is a fish of great economic value. It is currently being exploited to the point of exhaustion, not to mention the biodiversity risks associated with seeds migrating from one place to another. It is essential to find out about the population structure of Siganus guttatus at this point in order to ensure better management. Fish samples are collected from three sea areas: Thu Bon estuary, Cu Lao Cham sea and Da Nang. In combination with the sequences from GenBank, the study investigates genetic diversity and differentiation. The results show that Siganus guttatus populations in Cu Lao Cham, Da Nang and Thu Bon estuary have 9 COI genotype in three groups. At the population level, 3 fish group in study area do not have different genetics.This indicates that the rabbit fish in the Quang Nam - Da Nang sea area is quite diverse in terms of genetics and should be preserved.
[ 2020\2020m06d021_16_35_4Da_dang_di_truyen_ca_dia_Tapchi_DHDN_T8_2018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn