Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,157

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÁ MÚ CHẤM CAM E. COIOIDES (HAMILTON, 1822) TẠI QUẢNG NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI DNA CỦA VÙNG GIEN CYTOCHROME OXIDASE I DNA TY THỂ. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 17, NO. 11, 2019. Trang: 44-47. Năm 2019. (Jun 21 2020 4:52PM)
[2]Bài báo: ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÁ DÌA CÔNG (SIGANUS GUTTATUS) Ở VÙNG BIỂN QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI ADN CỦA VÙNG GEN CYTOCHROME OXIDASE I ADN TY THỂ. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(130)/2018. Trang: 92-95. Năm 2018. (Jun 21 2020 4:35PM)
[3]Bài báo: Thành phần loài và mật độ của chi Protoperidinium (Dinoflagellate) ở vùng biển Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tường Vi*; ThS. Nguyễn Lương Tùng; Phan Tấn Lượm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 134. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: ĐẶC ĐIỂM QUẦN XÃ CÁ VÙNG BIỂN VEN BỜ ĐÀ NẴNG, CÙ LAO CHÀM VÀ CỬA SÔNG THU BỒN. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi , Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang , Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số: 4A (T.17)/2017. Trang: 158-168. Năm 2017. (Jun 21 2020 3:58PM)
[5]Bài báo: Đa dạng thành phần loài và hiện trạng khai thác họ cá mú (Serranidae) vùng biển ven bờ Đà Nẵng và Quảng Nam. Tác giả: Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tường Vi, Trần Thị Hồng Hoa , Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Công Thịnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số: Tập 16; số 4. Trang: 405-417. Năm 2016. (May 17 2017 11:05AM)
[6]Bài báo: Kết quả bước đầu nghiên cứu khu hệ cá cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Thị Thu Thảo, Bùi Thị Ngọc Nở, Võ Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1(T15)/2015. Trang: 55-66. Năm 2015.
(May 28 2015 9:08AM)
[7]Bài báo: Hiện trạng và giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi tôm hùm giống ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà. Tác giả: Phan Văn Mỹ, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Tường Vi. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững. Số: 2. Trang: 459-466. Năm 2014. (Mar 30 2015 8:47PM)
[8]Bài báo: Hiện trạng nghề khai thác thuỷ sản vùng biển ven bờ Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi; Võ Quảng Lâm. Tạp chí Khoa học và Giáo dục- Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 13(04)/2014. Trang: 44-50. Năm 2014. (Apr 4 2015 4:36PM)
[9]Bài báo: Hiện trạng khai thác nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế "Biển Đông 2012". Số: 2. Trang: 175-186. Năm 2013. (Jan 10 2014 10:45PM)
[10]Bài báo: Tổng quan về Đa dạng sinh học ở Thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(40). Trang: 213-219. Năm 2010.
(Mar 5 2013 10:08AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Composition of the source of fish seed exploited at the Thu bon estuary, Quang Nam province. Authors: Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Văn Quang, Lê Như Hoa. Молодой ученый Международный научный журна. No: 41 (279). October 2019. Pages: 42-46. Year 2019. (Jun 21 2020 4:42PM)
[2]Article: Availability of Grouper (Serranidae) fingerlings and seed in the coral reef of Son Tra Peninsula, central Viet Nam. Authors: Nguyen Thi Tuong Vi, Vo Van Quang, Le Thi Thu Thao, Tran Thi Hong Hoa, Tran Cong Thinh. Aquaculture Asia. No: Volume XX. No.1 January-March 2015. Pages: 15-21. Year 2015. (Apr 12 2016 9:07AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn