Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,429

 Nghiên cứu nguồn lợi cá trong các hệ sinh thái biển ven bờ Quảng Nam
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Tường Vi
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: Đ2014-03-70 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Nông lâm ngư
walgreens prints coupons open free printable coupons

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
Sơ đồ bãi ương dưỡng một số đối tượng nguồn lợi cá
2 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn