Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,866

 Các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Quyển 1;Từ->đến trang: 17;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn