Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,762

 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cấp dịch dàn lạnh đến thời gian cấp đông thực phẩm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 5(34)/2009;Từ->đến trang: 29;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn