Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,138

 · ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ CHỨA ĐĂKUY – TỈNH KON TUM THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Linh
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 133-137;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá ổn định đập đất luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có nhiều nguyên nhân của sự rủi ro trong đó cơ lý tính yếu của các lớp đất đá là khó được kiểm soát nhất. Do đó, khi các công trình đưa vào vận hành khai thác luôn tiềm ẩn những sự cố không lường trước được. Cơ lý tính yếu của các lớp đất là sự thay đổi tính chất cơ lý khi chịu sự tác động từ môi trường đặc biệt là khi có sự tác động từ dòng nước thấm. Bài báo này, tác giả muốn đánh giá ổn định thấm của đập đất theo lý thuyết độ tin cậy dựa trên mô phỏng Monte Carlo. Kết quả tính toán cho thấy, khi thông số đầu vào của các tính chất cơ lý nền đất có sự thay đổi thì hệ số ổn định có sự dao động lớn. Như vậy hệ số ổn định theo các phương pháp tất định là chưa phản ánh đúng thực tế công trình làm việc, do đó lý thuyết độ tin cậy sẽ cho chúng ta cái nhìn khách quan hơn khi đánh giá ổn định đập đất.
ABSTRACT
Assessing the earth dam always has risks caused by many factors. The instability of the rock layer is considered the most difficult one to control. Therefore, many unexpected problems can happen when the works are being exploited or operating. The unsustainability of natural soil layer is the change in physical properties orginated from the environmental impacts, especially by the impact of water seepage. This paper, aims to assess the seepage stability of earth dam by the reliability theory based on Monte Carlo simulation. Calculation results show that the coefficient of stability has fluctuations when the input parameters of soil properties change. Thus, the coefficient of stability by determinism methods does not reflect correctly the reality of works. As a results, the reliabilty theory will give us a more objective view to estimate the stability of earth dams.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn