Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,111,773

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc mô phỏng thí nghiệm ba trục với mô hình tiếp xúc đàn hồi phi tuyến. Tác giả: Lương Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Văn Linh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam ISSN 1859-459X. Số: 5. Trang: 14-18. Năm 2021. (May 19 2021 4:48PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG LỰC CẮT ĐÁY TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT. Tác giả: 1. ThS. Trịnh Hồng Vi. ThS. Nguyễn Văn Linh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ - ISSN 1859-2333. Số: 56(4A). Trang: 1-9. Năm 2020. (Jul 23 2020 3:31PM)
[3]Bài báo: Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 02. Trang: 20-27. Năm 2018. (Jun 20 2018 3:05PM)
[4]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG VÙNG CÓ HOẠT ĐỘNG SỤT LỞ THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY. Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí khoa học đại học Cần Thơ - ISSN 1859-2333. Số: 49A. Trang: 34-40. Năm 2017. (Oct 12 2017 7:35AM)
[5]Bài báo: · ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ CHỨA ĐĂKUY – TỈNH KON TUM THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY. Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Đại học Đà Nẵng- ISSN 1859 - 1531. Số: 2. Trang: 133-137. Năm 2017. (Oct 12 2017 7:32AM)
[6]Bài báo: NGHIÊN CỨU NHU CẦU NƯỚC CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TẠI THÀNH PHỐ KON TUM NHẰM ĐỐI PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumThS. Hoàng Văn Thuận - Chi cục thủy lợi Kon Tum. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng. Số: đặc biệt. Trang: 175-179. Năm 2017. (Jun 20 2018 2:53PM)
[7]Bài báo: Đánh giá ổn định mái dốc nền đường tại Kon Tum theo lý thuyết độ tin cậy. Tác giả: ThS. Trịnh Hồng Vi - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 04. Trang: 41-46. Năm 2017. (Jun 20 2018 3:04PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG THẤM ĐẾN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG. Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí KHCN & Môi trường Gia Lai. Số: 6. Trang: 32-36. Năm 2016. (Oct 12 2017 7:37AM)
[9]Tham luận: ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VÀ DOANH NGHIỆP - NGHIÊN CỨU TẠI KON TUM. Tác giả: Phạm Kiên, Bùi Thị Thu Vĩ, Nguyễn Văn Linh. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trang: 26-39. Năm 2015. (Oct 6 2016 10:23AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn