Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,456,555

 Nghiên cứu úng dụng dung dịch vi bọt khí được tạo ra bằng phương pháp điện hóa - siêu âm để xử lý khuẩn Vibrio spp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cường, Cao Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quang Tiến Dũng, Trương Văn Chương
Nơi đăng: Nhà xuất bản Đại học HUế; Số: ISBN: 978-604-912-640-6;Từ->đến trang: 306-315;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn