Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,094

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trường điện từ
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2017 Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Kỹ thuật siêu cao tần
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2017 Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Lý thuyết mạch điện tử II
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2009 Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ tbhật
[4]Điện tử Công nghiệp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[5]Đo lường Điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2001 Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[6]Cấu kiện Điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1999 Đai học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn