Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,171

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chế tạo màng Composite dẫn điện trên nền tảng sợi nano bạc. Tác giả: Đỗ Phương Anh, Đỗ Viết Ơn, Nguyễn Văn Thịnh, Võ Thanh Tùng, Trương Văn Chương. Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018. Số: ISBN: 978-604-974-077-0. Trang: 29-37. Năm 2018. (Jun 11 2019 12:46PM)
[2]Bài báo: Về một số kết quả giải mã vật liệu gốm áp điện cứng. Tác giả: Trương Văn Chương, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Hữu Dũng. Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018. Số: ISBN: 978-604-974-077-0. Trang: 200-207. Năm 2018. (Jun 11 2019 12:55PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu khôi phục cảm biến áp điện cho tổ hợp anten Sô-Na nhúng VGS-3 trang bị cho Không quân-Hải quân. Tác giả: Trương Văn Chương, Đỗ Viết Ơn, Ngô Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Thịnh. Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018. Số: ISBN: 978-604-974-077-0. Trang: 74-80. Năm 2018. (Jun 11 2019 12:52PM)
[4]Bài báo: Đặc trưng quang phổ của TiO2 nano pha tạp Sm3+ tổng hợp bằng phương pháp siêu âm - thủy nhiệt. Tác giả: Nguyễn Trùng Dương, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Văn Thịnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế. Số: 1. Trang: 91-97. Năm 2018. (Jun 17 2019 5:42PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế bộ chuyển đổi năng lượng sử dụng các biến tử áp điện trên nền gốm PZT. Hội nghị Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng toàn quốc lần thứ V - 2017. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Đỗ Phương Anh, Đỗ Viết Ơn,Trương Văn Chương. Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam. Số: 2435. Trang: 111 - 114. Năm 2017. (Dec 7 2017 10:27AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu áp điện mềm dùng trong biến tử thủy âm. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 10 - SPMS2017. Tác giả: Trương Văn Chương, Ngô Ngọc Tuấn, Đỗ Viết Ơn, Nguyễn Văn Thịnh. Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam. Số: 978-604-95-0325-2. Trang: 126-131. Năm 2017. (Dec 7 2017 10:33AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện cứng trên cơ sở PZT53/47 pha tạp. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 10 - SPMS2017. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Trương Văn Chương. Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam. Số: 978-604-95-0325-2. Trang: 176-179. Năm 2017. (Dec 7 2017 10:36AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu khôi phục hệ thống Sonar chủ động trên máy bay săn ngầm Ka - 28. Hội nghị Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng toàn quốc lần thứ V - 2017. Tác giả: Trương Văn Chương, Ngô Ngọc Tuấn, Đỗ Viết Ơn, Nguyễn Văn Thịnh.. Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam. Số: 2435. Trang: 183-185. Năm 2017. (Dec 7 2017 10:18AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ nguồn cao áp điều chỉnh ) - 40 kV DC và ứng dụng. Hội nghị Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng toàn quốc lần thứ V - 2017. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Trương Văn Chương. Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam. Số: 2435. Trang: 116 - 119. Năm 2017. (Dec 7 2017 10:22AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm kiểu hội tụ sử dụng gốm áp điện cứng trên cở sở PZT pha tạp. Hội nghị Vật lý Chất rắn và khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 10 - SPMS2017. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Võ Thanh Tùng, Trương Văn Chương. Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam. Số: 978-604-95-0325-2. Trang: 200-203. Năm 2017. (Dec 7 2017 10:42AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu xây dụng quy trình công nghệ tổng hợp vật liệu áp điện PZT pha tạp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đai học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh. Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120)2017. Trang: 113-117. Năm 2017. (Dec 7 2017 10:48AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu một số tính chất của gốm áp điện sử dụng trong đầu phát siêu âm công suất. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Đỗ Viết Ơn, Lê quang Tiến Dũng, Trương Văn Chương. Nhà xuất bản Đại học Huế. Số: ISBN: 978-604-912-640-6. Trang: 43-50. Năm 2016. (Dec 27 2016 1:41AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu úng dụng dung dịch vi bọt khí được tạo ra bằng phương pháp điện hóa - siêu âm để xử lý khuẩn Vibrio spp. Tác giả: Nguyễn Văn Cường, Cao Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quang Tiến Dũng, Trương Văn Chương. Nhà xuất bản Đại học HUế. Số: ISBN: 978-604-912-640-6. Trang: 306-315. Năm 2016. (Dec 27 2016 1:49AM)
[14]Bài báo: Úng dụng tương tác cơ học của biến tử siêu âm gốm áp điện vào quy trình tổng hợp TiO2 cấu trúc nano. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 - 1531. Trang: 230 - 234. Năm 2016. (Dec 27 2016 1:55AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo biến tử Cymbal sử dụng gốm áp điện HQ-VN-2. Tác giả: Đổ Viết Ơn, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quang Tiến Dũng, Trương Văn Chương. Nhà xuất bản Đại học HUế. Số: ISBN: 978-604-912-494-5. Trang: 7-12. Năm 2015. (Dec 27 2016 1:36AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Researching to Determine the Characteristic Parameters of the Power Ultrasonic Transducer by Finite Element Method and COMSOL-MULTIPHYSICS Program. Authors: Nguyen Van Thinh, Hoang Thi My Le. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: ISSN: 2278-0181; Số: Vol. 8 Issue 06. Pages: 158-161. Year 2019. (Jun 11 2019 12:56AM)
[2]Article: Researching The Design Model Effect To The Characteristic Parameters Of The Power Ultrasonic Transducer By The COMSOL - MULTIPHYSICS Software. Authors: Nguyen Van Thinh, Hoang Thi My Le. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology ISSN: 2278 – 1323;. No: 6. Pages: 235-238. Year 2019. (Jun 17 2019 5:49PM)
[3]Article: Researching To Manufacture The Doped PZT Hard Piezoelectric Material And High Power Ultrasonic Devices. Authors: Nguyen Van Thinh. International Journal of Advanced Researchin Computer Engineering & Technology, ISSN: 2278-1323. No: Volume 8, Issue 6. Pages: 218-221. Year 2019. (Jun 17 2019 5:54PM)
[4]Article: The Crystalline Microstructure, Surface Morpholory and Ferroelectric Properties of β-phase in the Poly ( Vinylidene Fluoride)/Carbon Nanotubes ( PVDF/CNTs) Composite Thin Film Using the Electrospinning Approach. Authors: Do Phuong Anh, Tran Thi Nhu Hoa, Nguyen Van Thinh, Vo Thanh Tung, Truong Van Chuong. Materials Focus American Scientific Publishers. No: ISSN: 2169-4303, Volume 7, Number 6, https://doi.org/10.1166/mat.2018.1601(SCIE). Pages: 873-878. Year 2018. (Jun 11 2019 1:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn