Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,454,843

 The Crystalline Microstructure, Surface Morpholory and Ferroelectric Properties of β-phase in the Poly ( Vinylidene Fluoride)/Carbon Nanotubes ( PVDF/CNTs) Composite Thin Film Using the Electrospinning Approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Phuong Anh, Tran Thi Nhu Hoa, Nguyen Van Thinh, Vo Thanh Tung, Truong Van Chuong
Nơi đăng: Materials Focus American Scientific Publishers; Số: ISSN: 2169-4303, Volume 7, Number 6, https://doi.org/10.1166/mat.2018.1601(SCIE);Từ->đến trang: 873-878;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
he Poly(Vinylidene Fluoride)/carbon nanotubes (PVDF/CNTs) piezoelectric composite films for electrical rotors have been fabricated using a modified electrospinning device with a rotating collector. β phase dominant ferroelectric PVDF thin films with a remnant polarization of 3.2 μC/m2 were achieved by optimizing the concentration of 0.5 wt% of CNTs. The effect of concentration of CNTs in modifying PVDF crystalline phase structure has been enhancing β phase transformation in PVDF. This aspect has been confirmed throuhgt X-ray diffraction and infrared spectroscopy data. These structures were morphologically analyzed by scanning electron microscopy (SEM) with 600 ÷ 800 nm diameter of CNTs-PVDF. Overall, our results highlight the potential of the conductivity of the solution and the morphology of the mat obtained by electrospinning are related by the influence of the CNTs concentration.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn