Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số. Tác giả: Lê Diên TuấnPhan Đặng My Phương. Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền trung tây nguyên trong bối cảnh. Trang: 355-363. Năm 2020. (Aug 25 2020 8:46PM)
[2]Tham luận: Multi-Objective Modelling-Based Matching Approach between Trading Agents through a Broker with Price Discount. Tác giả: Lê Diên TuấnPhan Đặng My Phương. The 8th Conference on Information Technology and Its Application. Trang: 49-57. Năm 2019. (Aug 25 2020 8:34PM)
[3]Bài báo: Nâng cao hiệu quả của hỗ trợ tài chính cho hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà nẵng. Tác giả: Võ Thị Thuý Anh - Phan Đặng My Phương. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 10/2010. Trang: 52-60. Năm 2010. (May 18 2011 4:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: WTO Accession and Firm Productivity of Vietnamese Manufacturing Sector:2006 - 2013. Authors: Phan Đặng My Phương Lê Diên Tuấn. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Pages: 126-136. Year 2020. (Aug 25 2020 8:31PM)
[2]Presentations: The causality between exporting and firm productivity in Vietnamese manufacturing sector. Authors: Dang My Phuong Phan. The 29th Australia and New Zealand Econometric Study Group (ANZESG) Meeting. Year 2019. (Aug 25 2020 8:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn