Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,387

 Quy luật sự vận chuyển bùn cát và sự thay đổi bờ biển dưới tác dụng của sóng dài, sóng kết hợp ( Sediment transport and beach morphologydynamics induced by long waves and wave groups)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Baldock, T. E., P. Manoonvoravong and K. S. Pham
Nơi đăng: Coastal Engineering Journal
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ....;Từ->đến trang: ....;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn