Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,985,698

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dự báo lũ trên hệ thống sông Thu bồn-Vu Gia. Tác giả: K. S. Phạm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. National Hydromechanics Journal on Fluid Mechanic
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số:.. Trang:.. Năm 2000.
(May 7 2012 1:26PM)
[2]Bài báo: Hình dạng hợp lý của máng tràn ngang xả lũ. Tác giả: K. S. Phạm; T.Hung. Nguyễn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. National Hydromechanics Journal on Fluid Mechanic
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số:.. Trang: 167-171. Năm 1999.
(May 7 2012 1:19PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Review: Misconceptions and proper designs in vetiver slope stabilization. Authors: K.S. Pham
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The Veltiver Network International
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages:.. Year 2012.
(May 7 2012 1:13PM)
[2]Article: Influence of long waves and wave groups on swash zone sediment transport and cross-shore beach profile evolution. Authors: K. S. Pham. Australia Thesis database, University of Queensland. No:... Pages:.. Year 2010. (May 7 2012 1:16PM)
[3]Article: Sediment transport and beach morphodynamics induced by free long waves, bound long waves and wave groups. Authors: Baldock, T.E., P. Manoonvoravong and K. S. Pham. Coastal Engineering Journal. No: 57(10). Pages: 898-916. Year 2010. (May 7 2012 12:53PM)
[4]Article: Measurement and modeling of sediment transport in the surf and swash zone. Authors: K. S. Pham, P. Manoonvoravong and T. E. Baldock. Hydromechanics Conference, proceeded and published on Interational Hydromechanics Journal
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: xx. Pages: xx. Year 2009.
(May 7 2012 12:57PM)
[5]Article: Sediment transport and beach morphologydynamics induced by long waves and wave groups. Authors: Baldock, T. E., P. Manoonvoravong and K. S. Pham. Coastal Engineering Journal
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No:... Pages:... Year 2009.
(May 7 2012 1:02PM)
[6]Article: "Beach face morphology and surf beat sediment transport in the surf and swash zones.". Authors: Baldock, T. E., P. Manoonvoravong and K. S. Pham. Journal of Coastal Research. No: (Special Issue 50). Pages:.. Year 2007. (May 7 2012 1:04PM)
[7]Article: Probabilistic-deterministic modeling of swash zone morphology. Authors: Baldock, T. E., K. S. Pham, P. Manoonvoravong, M. P. Barnes and J. M. Alsina, Eds.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Coastal Sediments Journal. No:... Pages:... Year 2007. (May 7 2012 1:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn