Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Số: 1. Trang: 239-245. Năm 2019. (May 21 2019 3:53PM)
[2]Bài báo: VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yêu hội thảo quốc gia "Vai trò của tri thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số". Số: 1. Trang: 45-55. Năm 2019. (May 21 2019 3:35PM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối". Số: 1. Trang: 1325-1333. Năm 2018. (May 21 2019 3:43PM)
[4]Bài báo: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học Tài chính kế toán. Số: 00. Trang: 45 - 50. Năm 2017. (May 21 2019 3:19PM)
[5]Bài báo: Giải pháp phát triển du lịch MICE tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 127-130. Năm 2017. (May 21 2019 3:02PM)
[6]Bài báo: Phương pháp rời rạc hóa để tăng độ chính xác của mô phỏng di tản trong tình huống xảy ra thiên tai.. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Lê Văn Minh . Kỷ yêu hội thảo Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các lĩnh vực. Số: 6. Trang: 245 - 252. Năm 2017. (May 21 2019 3:14PM)
[7]Bài báo: Maketing cá nhân hóa dựa trên công nghệ khai thác dữ liệu lớn (big data). Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yêu hội thảo quốc gia: Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các lĩnh vực. Số: 6. Trang: 288 - 295. Năm 2017. (May 21 2019 3:16PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) trong hoạt động Marketing. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Marketing từ lý thuyết đến thực tiễn. Số: 1. Trang: 69-79. Năm 2017. (May 21 2019 3:10PM)
[9]Bài báo: Thực trạng thị trường game mobile tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền . Kỷ yếu hội thảo: Công nghệ Thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Số: 5. Trang: 158-162. Năm 2016. (May 21 2019 3:04PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng công cụ GAMA để mô phỏng tình trạng tắc nghẽn tại nút giao thông Ngô Quyền-Phạm Văn Đồng dịp lễ hội. Tác giả: Phạm Tuấn Anh. Kỷ yêu hội thảo Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các lĩnh vực. Số: 5. Trang: 109-113. Năm 2016. (May 21 2019 3:06PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng hướng tiếp cận chia để trị đối với thành phần liên thông của đồ thị để tăng tốc độ mô phỏng. Ứng dụng với mô phỏng di tản trong tình huống thiên tai. Tác giả: Lê Văn MinhPhạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo CITA - 2015. Số: 4. Trang: 94-97. Năm 2015. (Jan 26 2016 11:14AM)
[12]Bài báo: CHIA ĐỂ TRỊ: GIẢI PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ MÔ PHỎNG DI TẢN TRONG TÌNH HUỐNG THIÊN TAI. Tác giả: Lê Văn Minh, Phạm Tuấn Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97). Trang: 41 - 44. Năm 2015. (Jul 8 2016 2:51PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu các phương pháp và đề xuất hệ thống đánh giá chất lượng dịch tự động song ngữ Anh - Việt. Tác giả: Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo CITA - 2015. Số: 4. Trang: 118-121. Năm 2015. (Jan 26 2016 11:03AM)
[14]Bài báo: Ứng dụng mô phỏng để đánh giá khả năng thoát hiểm trong tình huống hỏa hoạn tại trung tâm thương mại. Tác giả: Lê Văn Minh.Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo CITA - 2014. Số: 3. Trang: 69-72. Năm 2014. (Jan 26 2016 3:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn