Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,443

 A Monitoring System in Real Time based on Android Platform
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: 
Trung Xuan Pham,Chien Van Dang,Tri Minh Ngo,Ki-Je Sung,Tin Trung Tran,Jong-Wook Kim
Nơi đăng: Proceeding IMCOM '16 Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication; Số: ISBN: 978-1-4503-4142-4 doi>10.1145/2857546.2857576;Từ->đến trang: Article No. 29;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn