Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,198

 The time‐to‐maturity pattern of futures price sensitivity to news
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang-Long Phan, Ralf Zurbruegg*
Nơi đăng: The Journal of Futures Markets (SSCI, A); Số: 40(1);Từ->đến trang: 126-144;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper examines the effect time‐to‐maturity has on how sensitive futures prices are to news flows. Unscheduled daily news flows that relate to the underlying asset of a futures contract are related to the daily realized volatility of futures to calculate a price‐news sensitivity ratio. The observed pattern follows an inverted U‐shape relationship and has a bearing on whether the maturity effect will be noticeable in a futures contract. This paper also shows that by examining the peak‐to‐maturity of the price sensitivity to news pattern, it is possible to better identify which contracts are more likely to yield higher volatility.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn