Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,041

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Social Security Contribution Indebted Firms In Vietnam: Characteristics And Market Value . Tác giả: Phan Hoàng Long, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng . Hue University Journal of Science: Economics and Development. Số: 129 (5A). Trang: 17-28. Năm 2020. (Jul 17 2020 8:42AM)
[2]Bài báo: Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hòa, Phan Hoàng Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 12 (230) 2014. Trang: 61-78. Năm 2014. (Apr 13 2016 8:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Media coverage and stock price synchronicity. Authors: Tung Lam Dang, Man Dang, Hoang Luong, Lily Nguyen, Hoang Long Phan
. International Review of Financial Analysis (ISI Q1, A). No: 67. Pages: 101430. Year 2020.
(Dec 2 2019 10:53AM)
[2]Article: The time‐to‐maturity pattern of futures price sensitivity to news. Authors: Hoang-Long Phan, Ralf Zurbruegg. The Journal of Futures Markets (ISI Q1, A). No: 40(1). Pages: 126-144. Year 2020. (Aug 23 2019 4:21PM)
[3]Article: Effective Segmentation of Organic Food Consumers in Vietnam Using Food-Related Lifestyles. Authors: Le Van Huy, Mai Thi Thao Chi, Antonio Lobo, Ninh Nguyen, and Phan Hoang Long. Sustainability (ISI Q2). No: 11(5). Pages: 1237-1253. Year 2019. (Mar 27 2019 3:29PM)
[4]Presentations: How foreign investors improve stock price informativeness in Vietnam? An empirical study on the foreign trading and foreign ownership channels. Authors: Hoàng Long PHAN,Yessy PERANGINANGIN. Vietnam International Conference in Finance (VICIF). Pages: 100-120. Year 2016. (Apr 13 2016 8:44AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn