Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,812,860

 Nghiên cứu ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách khi đến Đà Nẵng sử dụng Lý thuyết Hành vi dự định (TPB)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Tú Uyên, Phan Hoàng Long*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển; Số: 129(5C);Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour - TPB) để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả khảo sát với 204 người tiêu dùng, được phân tích sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling - SEM) cho thấy cả ba yếu tố “Thái độ đối với việc lựa chọn khách sạn xanh”, “Chuẩn mực chủ quan lựa chọn khách sạn xanh”, và “Nhận thức kiểm soát hành vi lựa chọn khách sạn xanh” đều có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng khách sạn xanh của du khách.
ABSTRACT
This study employs the Theory of Planned Behaviour (TPB) to examine factors affecting tourists’ intention to stay in green hotels in Danang. Structural Equation Modeling (SEM) results of 204 respondents show that all three factors “Attitude”, “Subjective norms”, and “Perceived behavioral control” have positive and significant impacts on tourists’ behavioral intention to stay in green hotels.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn