Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,878

 Ảnh Hưởng Của Các Biến Số Nhân Khẩu Học Tới Hành Vi Công Dân Tổ Chức: Nghiên Cứu Trong Ngành Khách Sạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trà Lục Diệp*, Phan Hoàng Long, Trần Thị Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển; Số: 129(5C);Từ->đến trang: 11-20;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này điều tra ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học của nhân viên bao gồm giới tính, thế hệ, và tình trạng hôn nhân đến Hành vi Công dân Tổ chức (OCB). OCB bao gồm năm thành phần chính: lòng vị tha, phẩm chất công dân, sự tận tâm, tinh thần thượng võ, và phong cách lịch sự. Số liệu được thu thập từ 261 nhân viên làm việc trong ngành khách sạn tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) được sử dụng để điều tra ảnh hưởng của giới tính, thế hệ, tình trạng hôn nhân tới OCB. Kết quả chỉ ra rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ trong các hành vi về phẩm chất công dân, sự tận tâm, và tinh thần thượng võ, trong khi nhóm thế hệ có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi lòng vị tha và sự tận tâm. Thêm vào đó, mặc dù kết quả chỉ cho thấy tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đáng kể đến phẩm chất công dân, hiệu ứng tương tác giữa hai biến giới tính và tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đến phẩm chất công dân và cả lòng vị tha. Cuối cùng, một số hàm ý quản trị cũng được thảo luận.
ABSTRACT
This study aims to investigate the relationship between demographic factors - including gender, generation, and marital status - and employees’ Organizational Citizenship Behavior (OCB). OCB is made up of five primary dimensions, namely, altruism, civic virtue, conscientiousness, sportsmanship, and courtesy. Data are collected from 261 hotel employees in Danang city, Vietnam. Odinary Least Squares (OLS) are used to examine the impact of gender, generation, and marital status on OCB dimensions. The results show that there are statistically significant differences in civic virtue, conscientiousness, and sportsmanship between males and females while the significant impact of generation on altruism and conscientiousness is found. Moreover, although the results show that marital status significanly affects only civic virtue, effects by the interaction between gender and marital status on civic virtue and also consciousness are detected. Finally, managerial implications of these findings are discussed in the paper.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn