Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,320,567

 Time-to-maturity and commodity futures return volatility: The role of time-varying asymmetric information
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng-Long Phan, Ralf Zurbruegg, Paul Brockman*, Chia-Feng (Jeffrey) Yu
Nơi đăng: Journal of Commodity Markets (SSCI, A); Số: 26;Từ->đến trang: 100191;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
We examine the impact that information asymmetry has on the relationship between commodity futures contracts’ time-to-maturity and return volatility. Using mediation analysis, we find strong evidence that time-varying asymmetric information plays a significant role in influencing the time-to-maturity pattern of commodity futures return volatility. We argue that these results are partly a consequence of the financialization of commodity markets that has led to significant trading activity by uninformed hedgers as contracts mature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn