Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,709

  Ownership complexity and loan quality: Evidence for listed commercial banks in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Hoàng Long
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 19(12.1);Từ->đến trang: 47-51;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This paper examines the relationship among aspects of bank ownership complexity, including ownership dispersion and type, and the quality of bank loan portfolio. The data used for analysis is an unbalanced panel consisting of 13 listed commercial banks in Vietnam for the period of 2010 - 2019. The non-performing loan (NPL) ratio is used as an indicator of loan quality. The results showed that ownership dispersion, calculation based on the Herfindahl–Hirschman Index of large shareholding, improves the loan quality. Foreign ownership is also found to have positive impact on the loan quality. However, there is no relationship established between government ownership and loan quality.
ABSTRACT
This paper examines the relationship among aspects of bank ownership complexity, including ownership dispersion and type, and the quality of bank loan portfolio. The data used for analysis is an unbalanced panel consisting of 13 listed commercial banks in Vietnam for the period of 2010 - 2019. The non-performing loan (NPL) ratio is used as an indicator of loan quality. The results showed that ownership dispersion, calculation based on the Herfindahl–Hirschman Index of large shareholding, improves the loan quality. Foreign ownership is also found to have positive impact on the loan quality. However, there is no relationship established between government ownership and loan quality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn