Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,619,938

 Grouping effect on ultimate lateral resistance of piles in clayey soils
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang N.PHAM, Satoru OHTSUKA, Koichi ISOBE, Yutaka FUKUMOTO
Nơi đăng: 15th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, Wuhan-China, October, 2017.; Số: Vol.15;Từ->đến trang: 153-161;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper estimated the ultimate lateral resistances of piles for both the pile group (2x2) and thesquare footing against horizontal ground movement by using two-dimensional rigid plastic finiteelement method (RPFEM). The effect of pile spacing on ultimate lateral resistance of two models was investigated through case studies. The obtained results showed that the ultimate resistance of pile in pile group tended to coincide with that of isolated single pile when the pile spacing is large. However, it decreased with the decrease in pile spacing and the total lateral resistance of pile group was found to approach to that of square footing. The effect of pile spacing on load apportionment ratio of pile was studiously investigated. Moreover, this study focused the group effect on ultimate lateral resistance of piles in line alignment of 1x2 and 1x3 by taking account of pile spacing, through case studies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn