Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,300

 Ultimate lateral resistance of pile group in clayey soils against various direction of ground movement
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang N.PHAM, Satoru OHTSUKA, Koichi ISOBE, Yutaka FUKUMOTO
Nơi đăng: Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering - Energy and Geotechnics: VSOE 2018 (Scopus Indexed); Số: VSOE 2018, LNCE 18. DOI: 10.1007/978-981-13-2306-5_57;Từ->đến trang: 408-414;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study estimated the ultimate lateral resistance of pile group against horizontal ground movement by using two-dimensional rigid plastic finite element method (RPFEM). The effect of ground movement direction on the ultimate lateral resistance was investigated through the case studies. According to the results, it can be seen that the change in both the ultimate lateral resistance and the failure mode of ground around piles were observed. The effect of the pile spacing on load apportionment ratios was studiously investigated. Since each pile in the group affects other piles, it leads the load apportionment ratio significantly depended on pile position such as the front or back piles. Moreover, the load apportionment ratio of each pile increased with the increase in pile spacing, but it was obtained different remarkably among piles. It varied with the direction of ground movement.
ABSTRACT
This study estimated the ultimate lateral resistance of pile group against horizontal ground movement by using two-dimensional rigid plastic finite element method (RPFEM). The effect of ground movement direction on the ultimate lateral resistance was investigated through the case studies. According to the results, it can be seen that the change in both the ultimate lateral resistance and the failure mode of ground around piles were observed. The effect of the pile spacing on load apportionment ratios was studiously investigated. Since each pile in the group affects other piles, it leads the load apportionment ratio significantly depended on pile position such as the front or back piles. Moreover, the load apportionment ratio of each pile increased with the increase in pile spacing, but it was obtained different remarkably among piles. It varied with the direction of ground movement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn