Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,172

 Effect of ground movement direction on ultimate lateral resistance of line alignment piles in clay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang N.PHAM, Satoru OHTSUKA, and Yutaka FUKUMOTO
Nơi đăng: The 7th International GIGAKU Conference in Nagaoka; Số: RD-057;Từ->đến trang: 57;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study estimated the ultimate lateral resistance of pile group againsthorizontal ground movement by using two-dimensional rigid plastic finiteelement method (RPFEM). The effect of ground movement direction on theultimate lateral resistance was investigated through the case studies.According to the results, it can be seen that changes in both the ultimatelateral resistance and the failure mode of ground around piles were observed.The impact of the pile spacing on load bearing ratios was studiouslyinvestigated. Since each pile in the group affects other piles, it leads the loadbearing ratio significantly to depend on pile positions such as the front orback piles. Moreover, the load bearing ratio of each pile went up with anincrease in pile spacing, but it was different remarkably among piles. Theload bearing ratio varied with the directions of the ground movement.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn