Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,501

 Pham, L. and Doan, N. P. A. (2014). Intention to use E-banking in a newly emerging country: Vietnamese customer’s perspective. International Journal of Enterprise Information Systems, No:10, iss: 2, pp. 103-120.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Long, Đoàn Ngọc Phi Anh
Nơi đăng: International Journal of Enterprise Information Systems
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 10;Từ->đến trang: 103-120;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn