Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại Sở tài chính tỉnh Sekong, Lào. Tác giả: Sykhay Lieng Sa Vat, Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 4. Trang: 11-17. Năm 2020. (Jul 7 2020 2:21PM)
[2]Tham luận: Nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện: tiếp cận từ góc độ người sử dụng dịch vụ. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Kim Yến. Hội thảo Khoa học quốc gia. Trang: 305-312. Năm 2020. (Jul 7 2020 2:40PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Hoàng Lê Phương Thảo. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: 119. Trang: 22_28. Năm 2018. (Aug 17 2018 10:00PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh và Nguyễn Thị Tuyết Nga. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 480. Trang: 15-23. Năm 2018. (Jun 27 2018 1:28PM)
[5]Tham luận: Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Trần Thị Thái Bình. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia ‘Nghiên cứu và đào tạo Kế toán kiểm toán của các trường Đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế. Trang: 29-40. Năm 2017. (Jun 27 2018 11:26AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu mức độ công bố thông tin và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Trần Thị Thái Bình. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: 92. Trang: 51-58. Năm 2016. (Jul 22 2015 1:22PM)
[7]Bài báo: Nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Cao Thị Hoa. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 5. Trang: 24-28. Năm 2016. (Jul 11 2016 1:26PM)
[8]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các công cụ dự toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 227. Trang: 65-71. Năm 2016. (May 27 2016 10:58PM)
[9]Tham luận: Đổi mới đào tạo ngành kế toán ở Việt Nam trong xu thế hội nhập. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Na. Hội thảo Khoa học quốc gia _ Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Trang: 146-156. Năm 2016. (May 27 2016 11:01PM)
[10]Bài báo: Factors affecting the use and consequences of management accounting practices in a transitional economy: The case of Vietnam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Journal of Economics and Development. Số: 18. Trang: 54-73. Năm 2016. (Sep 21 2016 3:16PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh; Vương Thị Nga. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 96. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[12]Tham luận: Sustainable Development and Corporate Governance in Vietnam. Tác giả: Melina Manochin, Nguyen Thi Xuan Trang, Nguyen Lan Phuong, Doan Ngoc Phi Anh. International Conference on Accounting
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 240-251. Năm 2015.
(Jul 22 2015 1:27PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán: trường hợp tại Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh; Nguyễn Thị Thùy Dung. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3. Trang: 73-81. Năm 2015. (Feb 29 2016 10:10PM)
[14]Bài báo: Bàn về công tác đào tạo thực hành kế toán tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 111-118. Năm 2014.
(Sep 11 2014 10:01PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Phát Triển Kinh Tế. Số: 246. Trang: 9-15. Năm 2012. (Oct 29 2012 9:12PM)
[16]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động tài chính: tiếp cận theo phương pháp đường dẫn . Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Khoa học Công nghê. Số: 40. Trang: 14-22. Năm 2010. (Dec 10 2011 8:22PM)
[17]Bài báo: Phương pháp tính giá dựa trên hoạt động. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. TC Kinh tế & phát triển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2005.
(May 11 2011 10:48AM)
[18]Bài báo: Định giá chuyển nhượng trong kinh doanh quốc tế. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Tài chính. Năm 2005. (May 11 2011 10:45AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Measuring corporate social performance. Authors: LE Ha Nhu Thao, Doan Ngoc Phi Anh, Jolán Velencei. Serbian Journal of Management. No: 14(1). Pages: 193-204. Year 2019. (Jun 3 2019 11:07AM)
[2]Article: Sustainable development and the role of accountants in Vietnam. Authors: Ataur Belal, Melina Manochin and Doan Ngoc Phi Anh. CIMA Global Academic and Universities Programme. No: 1. Pages: 8-9. Year 2018. (Sep 16 2018 8:45PM)
[3]Article: Enterprise characteristics, capital structure and operational performance: The case of listed enterprises in Vietnam. Authors: Doan Ngoc Phi Anh. Corporate Ownership and Control. No: 13(4). Pages: 529-535. Year 2016. (Jan 10 2017 9:45AM)
[4]Article: Determinants of dividend policy in a transitional country: the case of Vietnam. Authors: Doan Ngọc Phi Anh, Mai Thị Hoai Thuong. International Research Journal of Finance and Economics. No: 135. Pages: 6-12. Year 2015. (May 27 2016 10:48PM)
[5]Presentations: The extent of financial disclosure of Vietnamese listed construction material companies. Authors: Truong Ba Thanh, Tran Thi Thai Binh, Doan Ngoc Phi Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Conference on Accounting. Pages: 135-142. Year 2015. (Jul 22 2015 1:30PM)
[6]Article: Intention to use E-banking in a newly emerging country: Vietnamese customer’s perspective. Authors: Phạm Long, Đoàn Ngọc Phi Anh. International Journal of Enterprise Information Systems
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 10. Pages: 103-120. Year 2014.
(Jul 22 2015 1:17PM)
[7]Article: Accounting in a developing transitional economy: the case of Vietnam. Authors: Doan Ngoc Phi Anh, Nguyen Duc Tho. Asian Review of Accounting
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 21, iss: 1. Pages: 74-95. Year 2013.
(Mar 5 2013 7:17AM)
[8]Article: Western management accounting practices in Vietnamese enterprises: Adoption and perceived benefits. Authors: Đoàn Ngọc Phi Anh, Nguyễn Đức Thọ, Lokman Mia. Pacific Accounting Review. No: 23. Pages: 142-164. Year 2011. (Dec 10 2011 5:08PM)
[9]Presentations: The adoption of Western management accounting practices among Vietnamese enterprises during a period of economic transition, 2003-2009. Authors: Đoan Ngoc Phi Anh. 13th Annual Waikato Management School Student Research Conference, New Zealand
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 38-47. Year 2009.
(May 11 2011 10:52AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn