Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,808

 Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh; Vương Thị Nga
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 96;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kế toán quản trị (KTQT) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp (DN) ra các quyết định và KTQT ngày càng khẳng định là công cụ hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Ở khu vực Tây Nguyên, DNNVV chiếm tỷ trọng rất lớn nên việc vận dụng KTQT mà trọng tâm là KTQT truyền thống có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV ở khu vực này. Kết quả điều tra 100 DNNVV ở khu vực Tây Nguyên cho thấy bức tranh khá toàn diện về tình hình sử dụng KTQT đối với công cụ tính giá, dự toán, đánh giá thành quả, hỗ trợ ra quyết định theo quy mô doanh nghiệp, thời gian hoạt động và lĩnh vực hoạt động của các DNNVV ở khu vực Tây Nguyên.
ABSTRACT
Management accounting plays a very important role in providing information for managers to make decisions as well as improving competitiveness of enterprises, especially for small and medium enterprises (SMEs). In the Central Highland areas, the majority of enterprises are SMEs whose adoption of management accounting practices can improve their competence. The research based on the survey among 100 SMEs in the area shows a clear picture of adoption of management accounting practices for different functions such as costing, budgeting, performance evaluation, and decision making. The adoption of management accounting practices also classify enterprises’ characteristics such as size, age of enterprise, and field of operation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn