Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,661,916

 Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Trần Thị Thái Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia ‘Nghiên cứu và đào tạo Kế toán kiểm toán của các trường Đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế; Số: 5;Từ->đến trang: 29-40;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn