Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống tài khoản quốc gia
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sau đai học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Dân số học đại cương
Ngành: Dân số học
 1998 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh tế lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Lý thuyết hệ thống
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Nguyên lý thống kê
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1985 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Thống kê nông nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 1983 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn