Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[2]Du lịch bền vững
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường và quản lý tài nguyên - môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[3]Quy hoạch môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[4]Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường và quản lý tài nguyên - môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[5]Quản lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường và quản lý tài nguyên - môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Kinh tế môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2009 Sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[7]Khoa học môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn