Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Giáo dục vì sự phát triển bền vững: cơ hội nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. HTKH Giáo dục biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ châu Âu và Việt Nam - Hà Nội. Trang: 51-57. Năm 2010. (Dec 13 2019 9:59AM)
[2]Bài báo: Đánh giá tác động và rủi ro của biến đổi khí hậu đến hạ lưu sông Cu Đê - TP Đà Nẵng và giải pháp thích ứng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. 2nd International Conference on Environment and Natural Resources. Số: 1. Trang: 52-58. Năm 2010. (Dec 13 2019 10:07AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn trong trường học tai thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên Ngô Vân Thụy Cẩm. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40) 2010. Trang: 40-45. Năm 2010. (Dec 13 2019 10:13AM)
[4]Bài báo: Sử dụng phương pháp kiến tạo chỉ số BSI và LSI đánh giá mức độ bền vững của sự phát triển ở phường Thọ Quang - quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (31), 2009. Trang: 35-40. Năm 2009. (Dec 13 2019 9:55AM)
[5]Bài báo: Bước đầu đánh giá hiện trạng môi trường một số khu công nghiệp điển hình tại TP Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN. Số: 1. Trang: 63-68. Năm 2005. (Dec 13 2019 9:45AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Pharmaceuticals and personal care products alter growth and function in lentic biofilms. Authors: Lawton ShawPhung Khanh Chuyen Mike Grace. Environmental Chemistry - CSIRO. No: 12 (3). Pages: 301-306. Year 2015. (Dec 13 2019 10:27AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn