Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Presentation: "Effects of the antihistamine Diphenhydramine on the algae and biofilms" - Conference of Freshwater Sciences Society 2013, New Zealand. 

Presentation: "How could the antibiotic ciprofloxacin affect aquatic bacteria even at environmentally relevant concentration?" - Symposium : Assessing  risks to ecosystems: research and application - 6th Conference of the Ecolgical Society Australia and the New Zealand Ecological Society. 

Bài báo đang phản biện: 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn