Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,983

 PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID CẢI TIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quý Mười*, Phan Thị Như Quỳnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 99-103;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu phương pháp Ellipsoid và phương pháp Ellipsoid cải tiến để tìm một điểm thỏa mãn hệ bất phương trình tuyến tính, và ứng dụng các phương pháp này vào bài toán quy hoạch tuyến tính. Đầu tiên, chúng tôi trình bày giải thuật Ellipsoid và chứng minh sự hội tụ của nó. Sau khi phân tích những hạn chế của giải thuật này, chúng tôi đưa ra giải thuật Ellipsoid cải tiến và chứng minh sự hội tụ của giải thuật mới này. Sau đó, chúng tôi trình bày cách ứng dụng phương pháp này vào giải bài toán tìm phương án chấp nhận được và phương án tối ưu chấp nhận được trong bài toán quy hoạch tuyến tính. Cuối cùng, một số ví dụ cụ thể được xem xét nhằm minh họa phương pháp Ellipsoid. Các chương trình được viết trong phần mềm Matlab cũng được trình bày chi tiết.
ABSTRACT
In this paper, we study Ellipsoid method and modified Ellipsoid method in order to find a point which satisfies a system of linear inequalities and apply it to linear programming problems. We first present Ellipsoid algorithm and prove its convergence. After analyzing the shortcomings of the algorithm, we propose a new algorithm called the modified Ellipsoid algorithm and prove its convergence. Then, we present how the methods can be applied to find feasible solutions and optimal feasible solutions of linear programming problems. Finally, some particular examples are given to illustrate the modified Ellipsoid method. The Matlab codes of modified Ellipsoid method as well as the Matlab codes for two numerical examples are also presented in detail.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn