Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,012,818

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Creating new problems on proving inequalities, finding maximum and minimum values based on the critical properties and tangent inequalities of convex and concave functions. Tác giả: Huynh Duc Vu, Pham Quy Muoi. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 19(6.1). Trang: 24-28. Năm 2021. (Mar 2 2022 1:00PM)
[2]Bài báo: An optimal algorithm for convex minimization problems with nonconstant step-sizes. Tác giả: Pham Quy Muoi, Vo Quang Duy, Chau Vinh Khanh. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 19(12.1). Trang: 17-20. Năm 2021. (Mar 2 2022 12:53PM)
[3]Bài báo: Sáng tạo bài toán mới dựa trên bất đẳng thức về điều kiện cần và đủ của hàm lồi và hàm lõm. Tác giả: Huỳnh Đức Vũ, Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 19(7). Trang: 64-68. Năm 2021. (Mar 2 2022 12:57PM)
[4]Bài báo: Phương pháp tiếp tuyến giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn hàm số. Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Vũ Thị Tường Minh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 75. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[5]Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỂ SÁNG TẠO VÀ CHỨNG MINH MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC. Tác giả: Vũ Thị Tường Minh, Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 33(02). Trang: 1-7. Năm 2019. (May 18 2020 10:24PM)
[6]Bài báo: MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG. Tác giả: Pham Quy Muoi, Van Ba Cong, Duong Xuan Hiep and Phan Duc Tuan. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 31(05). Trang: 1-6. Năm 2018. (Jun 7 2019 9:12AM)
[7]Bài báo: Chỉnh hóa thưa có ràng buộc cho bài toán ngược tuyến tính trên một tập lồi đóng. Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Nguyễn Thế Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 85-89. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[8]Bài báo: Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn một biến. Tác giả: ThS. Phan Quang Như Anh*; TS. Phan Đức Tuấn; TS. Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 37-40. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[9]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN. Tác giả: Phạm Quý Mười, Đỗ Viết Lân, Dương Xuân Hiệp, Phan Đức Tuấn và Phan Quang Như Anh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 24(03). Trang: 19-24. Năm 2017. (May 17 2018 10:27PM)
[10]Bài báo: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ĐẠO HÀM NEWTON HÀM MỘT BIẾN. Tác giả: CN. Dương Xuân Hiệp; TS. Phạm Quý Mười*; TS. Phan Đức Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 94-98. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[11]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DÃY SỐ PHỤ ĐỂ GIẢI VÀ SÁNG TẠO CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ. Tác giả: Phạm Quý Mười và Nguyễn Hạ Vi. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 20(03). Trang: 28-35. Năm 2016. (Nov 17 2016 9:25PM)
[12]Bài báo: MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM KHỞI ĐẦU TRONG GIẢI THUẬT ĐIỂM TRONG CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH. Tác giả: Phạm Quý Mười*, Phan Thị Như Quỳnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 117. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[13]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID CẢI TIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH. Tác giả: Phạm Quý Mười*, Phan Thị Như Quỳnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 99-103. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[14]Bài báo: A step-size selecting rule for soft shrinkage iteration. Tác giả: Pham Quy Muoi. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 67. Trang: 13-17. Năm 2013. (May 21 2013 9:27PM)
[15]Bài báo: Đạo hàm Newton và phương pháp Newton nửa trơn. Tác giả: Pham Quy Muoi, Ngo Thi Thanh Binh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 69. Trang: 157-161. Năm 2013.
(Aug 27 2013 2:10AM)
[16]Bài báo: Phương pháp MUSIC xác định vị trí vật tán xạ điểm trong môi trường thuần nhất, đẳng hướng Rn. Tác giả: Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 24. Trang: 87 - 92. Năm 2008. (Mar 29 2011 6:10AM)
[17]Bài báo: Phương pháp nhân tử hoá xác định vị trí, hình dạng vật tán xạ trong môi trường không thuần nhất Rd(d=2,3). Tác giả: Phạm Quý Mười. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 27. Trang: 55-62. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:33AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Proximal algorithm for minimization problems in l0-regularization for nonlinear inverse problems. Authors: Pham Quy Muoi, Duong Xuan Hiep. Numerical Algorithms. No: online. Pages: 1-22. Year 2022. (Mar 2 2022 12:47PM)
[2]Article: Stability results for backward heat equations with time-dependent coefficient in the Banach space Lp (R). Authors: Nguyen Van Duc, Pham Quy Muoi, Nguyen Thi Van Anh. Applied Numerical Mathematics. No: 175. Pages: 40-55. Year 2022. (Mar 2 2022 12:49PM)
[3]Article: Essentially optimal finite elements for multiscale elliptic eigenvalue problems. Authors: Pham Quy Muoi, Wee Chin Tan, Viet Ha Hoang. Advances in Computational Mathematics. No: 6(47). Pages: 1-25. Year 2021. (Oct 30 2021 10:01AM)
[4]Article: Convergence of Proximal Algorithms with Stepsize Controls for Nonlinear Inverse Problems and Application to Sparse Non-negative Matrix Factorization. Authors: Pham Quy Muoi, Delf Lachmund and Dinh Nho Hao. Numerical Algorithms. No: 85. Pages: 1255–1279. Year 2020. (Dec 4 2019 7:20AM)
[5]Article: A Mollification Method for Backward Time-fractional Heat Equation . Authors: Nguyen Van Duc, Pham Quy Muoi, Nguyen Van Thang. Acta Mathematica Vietnamica. No: 45. Pages: 749-766. Year 2020. (Feb 18 2020 8:32PM)
[6]Article: Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem. Authors: Quy Muoi Pham, Dinh Nho Hao, Sujit Kumar Sahoo, Dongliang Tang, Huu Cong Nguyen and Cuong Dang. Inverse Problems. No: 34(05). Pages: 055007. Year 2018. (Mar 16 2018 11:06PM)
[7]Article: Descent Gradient Methods for Nonsmooth Minimization Problems in Ill-Posed Problems. Authors: Pham Quy Muoi, Dinh Nho Hao, Peter Maass and Michael Pidcock
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Computational and Applied Mathematics. No: 298. Pages: 105-122. Year 2016. (Nov 16 2015 5:23PM)
[8]Article: Sparsity regularization of the diffusion coefficient identification problem: well-posedness and convergence rates. Authors: Pham Quy Muoi. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. No: 39(3). Pages: 1145-1164. Year 2016. (Feb 13 2014 3:30PM)
[9]Article: Reconstructing Conductivity Coefficients Based on Sparsity Regularization and Measured Data in Electrical Impedance Tomography. Authors: Pham Quy Muoi
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Inverse Problems in Science & Engineering. No: 23(8). Pages: 1366-1387. Year 2015. (Dec 22 2014 7:29PM)
[10]Presentations: Non-smooth minimization problems of matrix variables and applications. Authors: Pham Quy Muoi, Andreas Bartels and Peter Maass. International Conference on Inverse Problems and Optimal Control. Pages: Hong Kong, December, 04-06. Year 2014. (Dec 19 2014 11:24PM)
[11]Article: Semismooth Newton and Quasi-Newton Methods in Weighted l¹-Regularization. Authors: Pham Quy Muoi, Dinh Nho Hao, Peter Maass and Michael Pidcock
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. J. Inverse Ill-posed Probl. No: Vol. 21, Issue 5. Pages: 665–693. Year 2013. (Jan 4 2012 2:45AM)
[12]Presentations: Electrical Impedance Tomography: Theory and Numerical Algorithms. Authors: Phạm Quý Muoi. Vietnam International Applied Mathematic Coference. Pages: 53. Year 2013. (Dec 5 2013 1:06PM)
[13]Presentations: Algorithms for nonsmooth optimization problems and applications. Authors: Pham Quy Muoi. Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany. Pages: 10. Year 2013. (Sep 10 2013 7:15PM)
[14]Article: Gradient descent for Tikhonov functionals with sparsity constraints: Theory and numerical comparison of step size rules. Authors: Dirk A. Lorenz, Peter Maass and Pham Q. Muoi. ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 39. Pages: 437-463. Year 2012.
(Feb 11 2012 2:45AM)
[15]Presentations: Sparsity Regularization of the Diffusion Coefficient Identification Problem: Theory and Numerical Solutions. Authors: Pham Quy Muoi and Peter Maass. 5th International Conference on High Perpormance Scientific Computing: Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes. Pages: Hanoi, 4-9, March. Year 2012. (Mar 21 2012 5:01PM)
[16]Presentations: Sparsity regularization incorporated with the energy functional approach for electrical impedance tomography. Authors: Peter Maass and Pham Quy Muoi. The 6th International Conference "Inverse Problems: Modeling and Simulation". Pages: Antalya, Turkey, 21-26, May. Year 2012. (May 11 2012 8:19PM)
[17]Presentations: Efficient Schemes for Inverse Problems with sparsity constraints. Authors: Pham Quy Muoi, Dirk Lorenz and Peter Maass. Leeds University, UK
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2011.
(Mar 29 2011 6:37AM)
[18]Article: Sparsity regularization for electrical impedance tomography: well-posedness and convergence rates. Authors: Peter Maass and Pham Quy Muoi. Reports from the Applied Mathematics, University of Bremen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISSN 1435-7968. Pages: 11-06. Year 2011.
(Jan 4 2012 2:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn