Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM KHỞI ĐẦU TRONG GIẢI THUẬT ĐIỂM TRONG CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quý Mười*, Phan Thị Như Quỳnh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(98).2016;Từ->đến trang: 117;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp điểm trong thường được dùng để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. Do tốc độ hội tụ nhanh, phương pháp thường được dùng để giải các bài toán có kích thước lớn. Tuy nhiên, sự hội tụ của giải thuật này phụ thuộc vào việc chọn điểm khởi đầu.Vì thế, phương pháp chọn điểm khởi đầu có yếu tố quyết định cho sự hoạt động của giải thuật và đã được quan tâm nghiên cứu bởi nhiều tác giả khác nhau ở trong và ngoài nước.Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp chọn điểm khởi đầu đảm bảo cho sự hội tụ của giải thuật điểm trong cho bài toán quy hoạch tuyến tính.Phương pháp này dựa trên giải thuật Ellipsoid tìm nghiệm của một bất đẳng tuyến tính.Các ví dụ số cụ thể sẽ minh họa tính hiệu của của phương pháp được đề xuất trong bài báo này.Tất cả các mã Matlab của các giải thuật được trình bày chi tiết trong bài báo.
ABSTRACT
The interior point Method is commonly used to solve linear programming problems,especially those of large size due to its fast convergence speed,. However, the convergence of the algorithm depends on the choice of starting point. Thus, the method of selecting the starting point determines the operation of the algorithm and has attracted the interest of both domestic and international authors. In this paper, the authors propose a method of selecting the starting point to ensure the convergence of the interior point algorithm for linear programming. This method is based on the Elliptic algorithm of solving linear inequalities. Specific examples will illustrate the effectiveness of the method proposed by the authors. All Matlab codes of these algorithms are also presented in detail in the article.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn