Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,928

 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ĐẠO HÀM NEWTON HÀM MỘT BIẾN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CN. Dương Xuân Hiệp; TS. Phạm Quý Mười*; TS. Phan Đức Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(118).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 94-98;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp Newton nửa trơn đang được quan tâm nghiên cứu bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới. Phương pháp này có tốc độ hội tụ nhanh (bậc hai) và có thể áp dụng cho các phương trình không trơn. Cơ sở của phương pháp dựa trên khái niệm đạo hàm Newton, một sự mở rộng của khái niệm đạo hàm cổ điển. Trong bài báo này, chúng tôi xét tính khả vi Newton của một số hàm thường gặp như hàm |x| hàm max(0,f) hoặc tổng quát hơn là hàm max(f,g). Đây là các hàm số thường xuất hiện trong nhiều ứng dụng khác nhau. Tính khả vi Newton của hàm max(f,g) là kết quả quan trọng nhất trong bài báo của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi trình bày các tính chất cơ bản của đạo hàm Newton. Chúng tôi chỉ ra rằng, đạo hàm Newton có một số tính chất tương tự như đạo hàm cổ điển như đạo hàm Newton của một tổng, hiệu, tích thương.
ABSTRACT
The Semi-smooth Newton method is being widely considered by a number of researchers in the world. This method converges very fast (second-order convergence) and also can be applied to non-smooth equations. It bases on the notion of“Newton derivative”, an extended notion of the Fréchet derivative. In this paper, we study Newton differential of common functions including function |x|, function max(0,f) or general function max(f,g), which are presented in many applications. The Newton differential of function is the significant result of this paper. In addition, we state propositions on basic properties of Newton derivative. We indicate that they contain more similar propositions with Fréchet ones such as Newton derivatives of sum, subtraction,multiplication and division
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn