Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,803

 PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quý Mười, Đỗ Viết Lân, Dương Xuân Hiệp, Phan Đức Tuấn và Phan Quang Như Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 24(03);Từ->đến trang: 19-24;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này chúng tôi đề xuất phương pháp Newton suy rộng để tìm nghiệm cho phương trình không liên tục. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày phương pháp cho phương trình không liên tục trong không gian một chiều Trước hết, chúng tôi đề xuất các hàm nửa trơn xấp xỉ cho các hàm không trơn tương ứng. Sau đó chúng tôi chứng minh một số tính chất cơ bản, cần thiết cho việc chứng minh sự hội tụ phương pháp Newton suy rộng. Tiếp theo, chúng tôi trình bày và chứng minh sự hội tụ của phương pháp Newton suy rộng cho phương trình không liên tục được nghiên trong bài báo này. Cuối cùng, chúng tôi trình bày các kết quả nghiệm số cho một vài ví dụ cụ thể. Các ví dụ số chỉ ra rằng phương pháp Newton suy rộng có tốc độ hội tụ nhanh như phương pháp Newton cổ điển.
ABSTRACT
In this article, we put forward a generalized Newton method to find out the root of a non-continuous equation. Here we only present this method for discontinuous equations in a one-way space. First of all, we propose approximate semi-smooth functions for corresponding non-smooth functions. Then, we prove some basic properties that are necessary for the testification of the convergence of the generalized Newton method. After that, we prove the convergence of this method in non-continuous equations under study. Finally, we present the root findings for a number of specific examples. The numerical examples show that the convergence speed of the generalized Newton method is as fast as that of the traditional Newton method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn