Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,070

 Chỉnh hóa thưa có ràng buộc cho bài toán ngược tuyến tính trên một tập lồi đóng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Nguyễn Thế Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 7(128).2018;Từ->đến trang: 85-89;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các bài toán ngược tuyến tính trên một tập lồi đóng và phương pháp chỉnh hóa thưa có ràng buộc cho những bài toán này. Kết hợp phương pháp chỉnh hóa thưa và chỉnh hóa Tikhonov có ràng buộc, chúng tôi đề xuất phương pháp chỉnh hóa thưa có rạc buộc. Dựa trên các tính chất của hàm phạt ép buộc tính thưa.. chúng tôi sẽ chứng minh bai toán cực tiểu trong chỉnh hóa thưa có ràng buộc là đặt chỉnh, tức là bài toán tồn tại it nhất một nghiệm và nghiệm của bài toán là ổn định, và chúng hội tụ về nghiệm của bài toán ngược tuyến tính trên tập lồi đóng. Những kết quả này là cơ bản và quan trọng khi nghiên cứu một phương pháp chỉnh hóa và các kết quả này là sự mở rộng của các kết quả đã biết trong chỉnh hóa Tikhonov có ràng buộc được nghiên cứu bởi Andreas Neubauer trong [7].
ABSTRACT
In this paper, we study linear inverse problems on a closed convex set and the constrained sparsity regularization for considering problems. Here, combining the sparsity regularization and constrained Tikhonov regularization, we propose the constrained sparsity regularization. Based on the properties of sparsity-enforcing penalty function, we will prove that the minimization problem in the constrained sparsity regularization is well-posed, i.e. there exists a solution and the solutions are stable and they converge to a solution of the linear inverse problem on the closed convex set. These results are basic and important when we study a regularization method and they are the extension of well-known results for the constrained Tikhonov regularization, which is investigated by Andreas Neubauer in [7].
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn